คณะกรรมการบริหารสโมสร

คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีบางรัก ปีโรตารี 2564-65

นย.ศักร์สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง

นย.ศักร์สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง
นายกสโมสร

2563-2564 อน.ประวีร์ เตชะสิทธิ

อน.ประวีร์ เตชะสิทธิ
นายกเพิ่งผ่านพ้น

2565-2566 นยล.ปราณี วิทยเมธ

นยล.ปราณี วิทยเมธ
นายกสโมสรรับเลือก

2566-2567 นยล.ดีภัก ซาห์ธนวุฒิ

นยล.ดีภัก ซาห์ธนวุฒิ
นายกสโมสรรับเลือก

2540-2541 อน.ชัยยศ พิเชฐโชติ

อน.ชัยยศ พิเชฐโชติ
อุปนายก ท่านที่ 1

2537-2538 อน.ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์

อน.ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์
อุปนายก ท่านที่ 2

2559-2560 อน.กิตติ ตั้งทรงธรรม

อน.กิตติ ตั้งทรงธรรม
อุปนายก ท่านที่ 3

2547-2548 อน.สถาปัตย์ ปรีดา

อน.สถาปัตย์ ปรีดา
อุปนายก ท่านที่ 4

2548-2549 อน.ไกรรัตน์ วัตสัล

อน.ไกรรัตน์ วัตสัล
อุปนายก ท่านที่ 5

รทร.ปทิตตา-บุญสวัสดิ์

รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์
เลขานุการสโมสร

อน.จิรเทพ ฤทธิเดช

อน.จิรเทพ ฤทธิเดช
ผู้ช่วยเลขานุการ

รทร.ธัญนัฐศร-เอียหาร

รทร.ธัญนัฐศร เอียหาร
เหรัญญิก

2557-2558 อน.สมชาย คุรุจิตโกศล

อน.สมชาย คุรุจิตโกศล
ผู้ช่วยเหรัญญิก

รทร.สินวิชัย-จิตกรุณาวงศ์

รทร.สินวิชัย จิตกรุณาวงศ์
ปฏิคม

2550-2551 อน.ดร.สลักจิต นพคุณ

อน.ดร.สลักจิต นพคุณ
ประธานคณะกรรมการ - บริหารจัดการสโมสร

โปรแกรมสโมสร

อน.รุทร นพคุณ
อน.พงษ์ อิงคสิทธิ์
อน.ทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
อน.พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา
อน.ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์
รทร.ลวณา วรวิทย์ลิขิต
นายกเพิ่งผ่านพ้น ประวีร์ เตชะสิทธิ

การสื่อสารภายในสโมสร

รทร.มณีจิตร สุวรรณศิลป์

การเข้าประชุม

อน.รุทร นพคุณ

มิตรภาพและครอบครัวโรตารี

รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์
อน.พิกุล วราภาคย์
รทร.ทพ.กิตติ์วัตร กิตติ์เรืองพัชร
นายกเพิ่งผ่านพ้น ประวีร์ เตชะสิทธิ
รทร.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ

2565-2566 นยล.ปราณี วิทยเมธ

นยล.ปราณี วิทยเมธ
ประธานคณะกรรมการ – สมาชิกภาพ

การปฐมนิเทศ

อน.ทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

การให้ความรู้

อผภ.เชาวน์ นาราฤทธิ์

รทร.มณีจิตร สุวรรณศิลป์
ประธานคณะกรรมการ – ภาพลักษณ์โรตารี

2549-2550อน.อรอนงค์-ศิริรังคมานนท์

อน.อรอนงค์ ศิริรังคมานนท์
ประธานคณะกรรมการ – มูลนิธิโรตารี

ทุนสนับสนุนระดับโลก (Global Grant)
และระดับภาค (District Grant)

อน.ดร.เมตตา องคะสุวรรณ

โปลิโอ

อน.พล.ต.ต.หญิง วนิดา ศศิวิมลกุล

การบริจาคเพื่อมูลนิธิโรตารี

อน.อรอนงค์ ศิริรังคมานนท์

2567-2568 นยล.ณัชชา เหมะจันทร

รทร.ณัชชา เหมะจันทร์
ประธานคณะกรรมการ – โครงการบำเพ็ญประโยชน์

ที่ปรึกษาโครงการบำเพ็ญประโยชน์

อน.สถาปัตย์ ปรีดา

บริการอาชีพ

รทร.อภิญญา จรัสกุณโฮง
รทร.วิชัย เหล่าเลิศชัย

บริการชุมชน

รทร.ชุติลักษณ์ พานิชชีวะ

บริการระหว่างประเทศ

นยล.ดีภัก ซาห์ธนวุฒิ
อน.พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา

บริการเยาวชน

อน.ชัญญา วีรบารมี

ที่ปรึกษาบริการเยาวชน

อน.ดร.สลักจิต นพคุณ

ยาวชนแลกเปลี่ยน,โรทาแรคท์

รทร.ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล

อินเตอร์แรคท์

รทร.กรกนก ศุภวโรภาส

อน.ดร.ฉวิวรรณ ปูรานิธี

อน.ดร.ฉวิวรรณ ปูรานิธี
ประธานคณะกรรมการโครงการหาทุนโบว์ลิ่งการกุศล

2531-2532 อน.สิทธิโชค ศรีเจริญ

อน.สิทธิโชค ศรีเจริญ
ประธานคณะกรรมการ - มูลนิธิสโมสรโรตารีบางรัก

อน.สถาพร ชินะจิตร

อน.สถาพร ชินะจิตร
ประธานคณะกรรมการ - มูลนิธิสโมสรโรตารีบางรัก

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารสโมสรปี 2564-65

 • นยก.พัลลภ ไทยอารี
 • PRID นรเศรษฐ ปัทมานันท์
 • PRID ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์
 • อผภ.เชาวน์ นาราฤทธิ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2564-65

 • อน.สุนันทา สมบุญธรรม
 • อน.ดร.ธวัชช์ชัย วงศ์ศรีมงคล
 • อน.บุญสืบ  ยศเมธา
 • อน.ยุวดี  ปิตวิวัฒนานนท์
 • อน.วิเชษฐ์  ตระการชาตรี
 • อน.สิทธิโชค  ศรีเจริญ
 • อน.สุธรรม  สัจจาภิมุข