Scroll Top
บริการชุมชน

มอบรถเข็นแก่ผู้พิการ 10 ครอบครัว ถุงยังชีพ 50 ชุด เงินช่วยเหลือครอบครัวละ 300 บาท และเสื้อ

สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมกับ สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนบางรัก และ RC. Tokyo Chuo, RAC. Chuo University, RAC. Tokyo Central ภาค 2750 มอบรถเข็นแก่ผู้พิการ 10 ครอบครัว ถุงยังชีพ 50 ชุด เงินช่วยเหลือครอบครัวละ 300 บาท และเสื้อ โรตารีร่วมบริจาคโดย สโมสรโรตารีพระพุทธบาทสระบุรี สโมสรโรตารีสาทร และสโมสรโรตารีตากสินธนบุรี ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ

สร้างฝายน้ำ อ.โป่งไฮ จ.เชียงราย

สร้างฝายน้ำ อ.เถิน จ.ลำปาง

สร้างฝายน้ำ อ.เถิน จ.ลำปาง

โครงการปลูกป่า

ปลูกต้นกล้ายาง อ.โป่งไฮ จ.เชียงราย

ปลูกต้นกล้ายาง อ.โป่งไฮ จ.เชียงราย

ปลูกต้นกล้ายาง อ.โป่งไฮ จ.เชียงราย

โครงการ Global Grant โครงการน้ำสะอาด

มอบเครื่องกรองน้ำให้กับ โรงเรียนบ้านดอนทอง โรงเรียนบ้านกุดฉิม จ.นครพนม และโรงเรียนทุ่งกุลาประชารักษ์ จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมกับสโมสรโรตารีสีลม มอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนวัดบางตะพาน และโรงเรียนบ้านปากบางกลม จ.นครศรีธรรมราช

ร่วมกับสโมสรโรตารีสีลม มอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนวัดบางตะพาน และโรงเรียนบ้านปากบางกลม จ.นครศรีธรรมราช

มอบโครงการน้ำสะอาดให้กับโรงพยาบาลหนองใหญ่ จ.ชลบุรี

มอบโครงการน้ำสะอาดให้กับโรงพยาบาลหนองใหญ่ จ.ชลบุรี

มอบโครงการน้ำสะอาดให้กับ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน จ.ชลบุรี

โครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิเซ็นต์โยเซฟ

มอบเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO) ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปีสโมสร

มอบเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO) ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปีสโมสร

มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ให้แก่ โรงพยาบาลน่าน

มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ให้แก่ โรงพยาบาลสระบุรี

มอบเครื่องดึงหลังอัตโนมัติ ให้แก่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

มอบเครื่องดึงหลังอัตโนมัติ ให้แก่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

โครงการ Global Grant โครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์

มอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลบางบัวทอง

มอบเครื่องมือทันตกรรมให้กับ โรงพยาบาลนครนายก จ.นครนายก

มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี

มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

มอบเครื่องมือแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

โครงการรถเข็นคนพิการ ร่วมกับ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย และมูลนิธิเซนต์โยเซฟ มอบรถเข็นคนพิการ และมุ้งให้แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ทั่วประเทศ

มอบสามล้อโยก ให้แก่ผู้พิการและยากไร้ จ.ร้อยเอ็ด

มอบคนเข็นคนพิการ ให้แก่ผู้พิการและยากไร้ จ.นครสวรรค์

มอบคนเข็นคนพิการ ให้แก่ผู้พิการและยากไร้ จ.กำแพงเพชร

มอบคนเข็นคนพิการ ให้แก่ผู้พิการและยากไร้ จ.บุรีรัมย์

มอบคนเข็นคนพิการ ให้แก่ผู้พิการและยากไร้ จ.พิษณุโลก

มอบคนเข็นคนพิการ ให้แก่ผู้พิการและยากไร้ จ.ราชบุรี

มอบคนเข็นคนพิการ ให้แก่ผู้พิการและยากไร้ จ.เชียงใหม่

มอบคนเข็นคนพิการ ให้แก่ผู้พิการและยากไร้ จ.สุพรรณบุรี

มอบคนเข็นคนพิการ ให้แก่ผู้พิการและยากไร้ จ.น่าน

มอบมุ้งให้กับผู้ยากไร้ จ.ขอนแก่น

มอบมุ้งให้กับผู้ยากไร้ จ.สุพรรณบุรี

มอบมุ้งให้กับผู้ยากไร้ จ.เชียงราย

โครงการ โรตารีร่วมใจสู้ภัยโควิด สโมสรโรตารีบางรัก

มอบกล่อง Rotary Home Isolation Box (RHIB) ให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน

มอบกล่อง Rotary Home Isolation Box (RHIB) ให้แก่ ชุมชนในเขตบางรัก

มอบกล่อง Rotary Home Isolation Box (RHIB) ให้แก่ ชุมชนในซอยประดิพัทธ์

มอบกล่อง Mini Rotary Home Isolation Box (Mini-RHIB) ให้แก่ครอบครัวผู้พิการ และผู้ยากไร้ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

มอบ ชุด PPE ให้กับ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิฮารูน

มอบชุด PPE ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง (หน่วยกู้ชีพ)

มอบชุดยา ให้แก่ครอบครัวผู้พิการ และผู้ยากไร้ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

มอบให้วัดบางม่วง

มอบให้วัดเสาธงหิน

โครงการมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

มอบถุงยังชีพให้กับชุมชนในเขตดอนเมือง

มอบถุงยังชีพให้กับชุมชนในเขตดอนเมือง

มอบถุงยังชีพ ให้แก่ครอบครัวผู้พิการ และผู้ยากไร้ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

โครงการ People of Action มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา