Scroll Top

จัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรประจาปี 2563-64

Cover11

จัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรประจาปี 2563-64 โดย อน.ยุวดี ปิตวิวัฒนานนท์ เป็นประธานจัดงาน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน