Weekly Program

Cover11

20 Mar: จัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรประจาปี 2563-64

จัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรประจาปี 2563-64 โดย อน.ยุวดี ปิตวิวัฒนานนท์ เป็นประธานจัดงาน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน