News

8-สำเนา-612x214

20 Mar: โครงการบำเพ็ญประโยชน์ : รทร.ณัชชา เหมะจันทร

ร่วมกับสโมสรโรตารีสงขลา จัดอบรมอาชีพให้แก่ชุมชนและทาสีอาคารเรียน “โครงการอบรมอาชีพทาสีอาคาร” มอบให้โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน จ.สงขลา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 มูลค่าโครงการ 180,000บาท ร่วมกับสโมสรโรตารีสงขลา จัดอบรมอาชีพให้แก่ชุมชนและทาสีอาคารเรียน “โครงการอบรมอาชีพทาสีอาคาร”มอบให้โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน จ.สงขลา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564